John William Carleton's Family

 

 

 

 

Mary Sciarrelm
Born = xxx xx, xxxx
Died = xxx xx, xxxx
Daughter of :
xxxxx
of
Saint Louis, MO

Married Mary on xxxx
 

John William Carleton
Born = Jan 29, 1910
Died = Aug 30, 1968
Son of :
Minnie Buckner & Robert W. Carleton
of
Saint Louis, MO

 

 

 

 

Back to the Previous Page Go to The Trinkler's Home Page Go to The Trinkler's About Us Page sitemap Go to The Trinkler's Contact Us Page Go to The Trinkler's Help Page